parallax background


بازاریابی و برندسازی


(MARKETING & BRANDING)

تحقیقات بازار به منظور کسب اطمینان از تطابق کامل عملیات اصلی کسب و کار شما با تقاضای بازار انجام می پذیرد . ارتباط سازمانی به یک کسب و کار اجازه می دهد تا پیامی هدفمند و ثابت را به طرق مختلف به مخاطب برسانند.
از سوی دیگر برندسازی بیان حقیقت و ارزشهای یک سازمان است و نقش تعیین کننده ای در ایجاد وفاداری مشتری است. برند سازی چیزی جز اعتقاد و باور کسب و کار نیست. درحقیقت برندینگ یکی از مهم ترین جنبه های هر کسب و کار اعم از کوچک و بزرگ ، جزیی و یا تجاری است.
یک استراتژی برندینگ موثر در یک بازار رقابتی فزاینده به شما حاشیه عمده می بخشد. هدف اصلی از برند سازی یک محصول خدمت یا سازمان ایجاد ذهنیت و چشم انداز نسبت به تجارت خود در مشتریان است تا جایی که رفع نیازهای خود را در گرو مراجعه به شما بدانند .