parallax background


افزایش فروش و ترویج برند


( BRAND PROMOTION )

از لحاظ علم مارکتینگ ، فعالیت های هدفمندی است که در مسیر دستیابی به استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت واحد بازاریابی شناخته شده است.
استراتژی هایی که برای رسیدن به این اهداف از انواع شیوه های کار آمد و نوین خلاقانه و متفکرانه متناسب با موقعیت فعلی برند برای هدایت مصرف کننده به سمت و سوی استفاده از محصول مورد نظر به کار می رود و در جهت ترویج و ترغیب و ایجاد نیاز در مخاطبین استفاده می گردد.
پروموشن ها می توانند در جهات مختلف و برای هدفگیری افراد مختلفی چون مشتری نهایی ، خرده فروشی ، عمده فروشی یا توزیع کننده یا هر دو صورت گیرد.